ศูนย์ศึกษาพัฒนาครู

Teacher Development Center, Sakon Nakhon Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารพวงแสด

การเตรียมต้นฉบับ

 

1. ประเภทของเรื่องที่ลงตีพิมพ์

                1.1 บทความวิชาการ

                1.2  บทความวิจัย

2. ต้นฉบับพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว  ความยาวไม่เกิน  15 หน้า

3. ชนิดและขนาดของตัวอักษร   ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ Angsana New ซึ่งกำหนดขนาดตัวอักษร   ดังนี้

                3.1 ชื่อเรื่อง                         ใช้อักษรขนาด  18  pt. ตัวหนา

                3.2 ชื่อ-สกุล ผู้นิพนธ์       ใช้อักษรขนาด  18  pt. ตัวหนา (รวมถึงชื่อที่ปรึกษาในกรณีเป็นบทความวิทยานิพนธ์,  ดุษฏีนิพนธ์)

                3.3 หัวข้อหลัก                     ใช้อักษรขนาด  18  pt. ตัวหนา

                3.4 หัวข้อรอง                      ใช้อักษรขนาด  16  pt. ตัวหนา

                3.5 เนื้อเรื่อง                         ใช้อักษรขนาด  16  pt. ตัวปกติ

4. การส่งต้นฉบับ   ส่งต้นฉบับที่เป็นเอกสารและแผ่น CD บันทึกข้อมูลได้ที่  สำนักงานคณบดี

คณะครุศาสตร์  อาคาร 2  ชั้น  1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทรศัพท์(สายใน) 100,  337  โทรศัพท์(สายนอก)   042  970026  โทรสาร 042  743793  E-mail: mikau@windowslive.com

(โปรดแจ้งว่าส่งต้นฉบับบทความวารสารพวงแสด)

หรือทางไปรษณีย์ที่

ส่ง

                        บรรณาธิการวารสารพวงแสด  คณะครุศาสตร์

                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680  หมู่ 11 

                       ถนนนิตโย   ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร 

                      จังหวัดสกลนคร  47000

                     (ส่งต้นฉบับบทความวารสารพวงแสด)

 
 

  5. ลำดับหัวข้อและการจัดเรียงหัวข้อบทความ

                5.1 บทความวิจัย  บทความวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์  มีลำดับหัวข้อและการจัดเรียงหัวข้อบทความ   ดังนี้

                                1) ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                                2) ชื่อ-สกุลผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(กรณีวิทยานิพนธ์ลงชื่อกรรมการที่ปรึกษาด้วย)และใส่เครื่องหมายดอกจันทน์หลังชื่อแล้วอธิบายชื่อในเชิงอรรถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  “คุณวุฒิสูงสุด/ตำแหน่งทางวิชาการ/สังกัดหน่วยงาน-สถาบัน”

                                3) บทคัดย่อภาษาไทย

                                4) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

                                5) คำสำคัญภาษาไทย

                                6) คำสำคัญภาษาอังกฤษ

                                7) บทนำ

                                8) จุดประสงค์

                                9) สมมติฐาน(ถ้ามี)

                                10) วิธีการวิจัย

                                11) สรุปผล

                                12) อภิปรายผล

                                13) ข้อเสนอแนะ

                                14) กิตกรรมประกาศ(ถ้ามี)

                                15) เอกสารอ้างอิง(เฉพาะที่ปรากฏในบทความเท่านั้น)

                5.2 บทความวิชาการ

                                1) ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                                2) ชื่อ-สกุลผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอธิบายชื่อในเชิงอรรถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  “คุณวุฒิสูงสุด/ตำแหน่งทางวิชาการ/สังกัดหน่วยงาน-สถาบัน”

                                3) บทคัดย่อภาษาไทย

                                4) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

                                5) คำสำคัญภาษาไทย

                                6) คำสำคัญภาษาอังกฤษ

                                7) บทนำ

                                8) เนื้อหา

                                9) บทสรุป

                                10) เอกสารอ้างอิง(เฉพาะที่ปรากฏในบทความเท่านั้น)

6. การอ้างอิงเอกสาร    บทความทุกฉบับต้องมีการอ้างอิงเอกสารในบทความ  โดยใช้ระบบการอ้างอิงแบบ American Psychological Association (APA)วันที่ : 3 ธ.ค. 2553
ที่มา : กองบรรณาธิการวารสารพวงแสด
อ่าน : 1844